ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА                                                                                                                    

Износ на кредитот

до 60.000.000 денари

Обезбедување

Период

 

Номинална каматна стапка

 

Манипулативен трошок

 

1,00 % еднократно

од износот на одобрен кредит

- хипотека                 (залог на  недвижен имот)

дополнително

- меници

- жирант/ти

- паричен  депозит

до 96 месеци

 8,00% годишна
номинална каматна стапка

Начин на исплата на средства од кредитот

-   Еднократна исплата

Користење на кредитот

Корисникот на кредит , склучува  договор за кредит со Штедилницата и истиот да го отплаќа според утврдените услови.Кредитот намален за износот на трошоците се користи со:
- пренос на средствата на сметка на  корисникот на кредит

Отплата на кредитот

Кредитот се отплаќа со :-      месечно

-      квартално

-      семестрално

ОПШТИ ОДРЕДБИ

 

Право на користење на кредитот имаат  правни  лица со седиште и регистрирана дејност  во Република Македонија.

 

ПОТРЕБНИ  ДОКУМЕНТИ ПРИ АПЛИЦИРАЊЕ:

Одлука за задолжување од кредитобарателот

 

 • Тековна состојба на субјектот издадена од ЦР на Р.М (не постара од 6 месеци)
 • Потврда за неотворена стечајна постапка од ЦР на РМ
 • Потврда за неотворена ликвидациона постапка од ЦР на РМ
 • Изјава за поврзани лица согласно Законот за банки
 • ЗП образец ( образец за потписници во име на друштвото)
 • Биланс на состојба (за последните 2 години)
 • Биланс на успех (за последните 2 години)
 • Заклучен лист/Бруто биланс за тековната година
 • Бонитет на кредитобарателот -(друштвото)
 • Ревизорски извештај –последен (се однесува за АД и Друштва кои според Законот се обврзани да изготвуваат ревизорски извештај)
 • Бизнис план
 • Спецификација по аналитички картици – 100,103, 120,121,220,221,262,263,310  (жиро с-ки, купувачи, добавувачи, кредити,залихи)
 • Доказ за сопственост на понуденото обезбедување

 

ОСТАНАТИ УСЛОВИ:  

Сите трошоци поврзани со проценка, одобрување, користење и отплата на кредитот, како и нотарските услуги ги сноси корисникот на кредит.

Штедилницата го задржува правото во процес на анализирање на поднесеното кредитно барање да побара дополнителна документација .

Штедилницата го задржува правото да одлучи по сопствена проценка поинаку кај утврдувањето на кредитните способности, обезбедувањето и за висината на износот на кредит.

11 јуни 2015