Штедилница МАК БС ДОО Скопје ги известува своите депоненти дека правата кои произлегуваат од нивните штедни влогови во иднина ќе можат да ги регулираат во експозитурите на ТТК Банка АД Скопје со приложување на документ за лична идентификација и соодветна документација.

19 мај 2017