Штедилница МАК БС ДОО Скопје ги известува своите клиенти дека од ден 01.09.2016 година престанува со работа Филијалата во Битола.

 

За подетални информации обратете се во Централа Скопје на телефонските броеви

02/3166 466  и 02/3131 190.

31 август 2016