24.03.2016 год. – Намалување на пасивните каматни стапки

Почнувајќи од 24.03.2016 година, Штедилница МАК БС ДОО Скопје изврши намалување на

пасивните каматни стапки на:

  • Орочени денарски депозити со рочност на 3,6,12,18,24,36 и 60 месеци
  • Орочени денарски депозити со девизна клаузула на 3,6,12,24,36 и 60 месеци
29 март 2016