Износ на кредитот

        до 300.000 денари    

до 70% од вредноста на проценетото злато

Обезбедување

Период

Каматна стапка

Трошоци

- проценето злато

до 36 мес.

10.50% год.     номинална стапка

Апликативен

Манипулативен

нема

2 % од износот на кредитот

Интеркаларна камата

Од денот на исплата на кредитот до денот на почеток на пресметка на првиот ануитет во висина на номиналната каматна стапка

СВТ

12,58% СВТ за износ  на кредит од 300.000 МКД, к.с 10,50%,

2% манипулативен трошок, и рок  на отплата 36 месеци.

* Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка

Користење на кредитот

Кредитот намален за износот на трошоците, интеркаларната камата  и друго се користи со:
-пренос на средствата на сметка на корисникот на кредит
-исплата во готово на благајна во Штедилницата                                       -на друг начин по налог на корисникот на кредит
Корисникот на кредит е должен да склучи  договор за залог и договор за кредит со Штедилницата и истиот да го отплаќа според утврдените услови,

Отплата на кредитот

Кредит се отплаќа во еднакви месечни ануитети или рати или по истеткот на рокот на кој е склучен договорот. Ануитетот или ратата содржи дел главница и дел камата.
Првиот ануитет или рата достасува според амортизационен план или согласно договорот.
Доколку отплатата на кредитот е по истекот на периодот на кој е склучен договорот, каматата се пресметува и достасува месечно.
Пресметката на ратитите или ануитетите е месечно.

 

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Право на користење на кредитот имаат државјани на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија и со редовни месечни примања.

КРЕДИТНА СПОСОБНОСТ

Штедилницата утврдува кредитна способност за кредитобарателот  до 70% од вредноста на проценетото злато

Во кредитна способност на кредитобарателот може да се вклучи и доставена документација за вонредни приходи.
Штедилницата во постапката на обработка на Барањето за кредит покрај однапред утврдената документација го задржува правото да побара и дополнителна документација и утврди друга кредитна способност.

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТОТ

  • злато

 

ОСТАНАТИ УСЛОВИ
Сите трошоци поврзани со одобрување, осигурување, користење и отплата на кредитот, како и нотарските услуги ги сноси корисникот на кредит.
За предвремена отплата на кредитот Штедилницата пресметува и наплатува 3% провизија на предвремено отплатениот дел.

Штедилницата го задржува правото да одлучи по сопствена проценка поинаку кај утврдувањето на кредитните способности, обезбедувањето и за висината на износите на кредитите.

27 февруари 2015