Се продава деловен простор, на ул. 29-ти ноември бр.15, со површина од 34 м2, Имотен лист бр. 97945, за КО Центар 1. Се определува почетна цена за продажба од 55.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на НБРМ. Начин на плаќање во готово или на крдит. ДДВ, данок на промет на недвижности како и сите други трошоци околу преносот на сопственоста да паднат на товар на купувачот.

objekt kaj univerzalna5                  objekt kaj univerzalna4                                       objekt kaj univerzalna1                     objekt kaj univerzalna6objekt kaj univerzalna2

22 октомври 2013