БИЛАНС НА СОСТОЈБА

во илјади
денари

П о з и ц и ј а

АОП

2007

2008

 

 

 

 

АКТИВА

 

 

 

А) Парични средства и парични еквиваленти

001

19.637  

Б) Финансиски средства за тргување

002

0

 

В) Пласмани во и кредити на други банки

003

0

 

Г) Кредити и аванси дадени на останати клиенти

004

537.490  

Д) Побарувања за камата и останата актива

005

5.704  

Ѓ) Имот наменет за продажба

006

825

 

Е) Вложувања во хартии од вредност

007

0

 

Ж) Основни средства

008

110.542

 

 

 

 

 

ВКУПНА АКТИВА (АОП 001 до 008)

009

674.198

 

 

 

 

 

ОБВРСКИ И КАПИТАЛ

 

 

 

А) Депозити во банки
и други финансиски организации

010

0

 

Б) Депозити на други клиенти

011

193.757

 

В) Обвреки по кредити

012

0

 

Г) Обврски по камати и останати обврски

013

16.477

 

Д) Посебна резерва

014

42.340

 

Ѓ) Запишан капитал

015

326.034

 

Е) Резерви

016

22.139

 

Ж) Акумулирана добивка / загуба

017

73.451

 

 

 

 

 

ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ
(АОП 010 до 017)

018

674.198

 

 

 

 

 

Вонбилансни ставки

019

 

- Гаранции и акредитиви

020

536.536  
- Останати вонбилансни ставки 021 33.097  

 

 

БИЛАНС НА УСПЕХ

 

 

   

во илјади
денари

П о з и ц и ј а

АОП

2007

2008

А) Приходи од камати

022

88.296

 

Б) Расходи од камати

023

14.869

 

Нето приходи од камати

024

73.427

 

 

 

 

 

В) Приходи од провизии и надоместоци

025

2.513

 

Г) Расходи од провизии и надоместоци

026

582

 

Нето приходи од провизии и надоместоци

027

1.931

 

 

 

 

 

Д) Приходи од наплата на сомнителни
и спорни побарувања

028

7.325

 

Ѓ) Приходи по основ на курсни разлики

029

191

 

Е) Приходи од дивиденди

030

0

 

Ж) Останати приходи од дејноста

031

32.088

 

Приходи од дејноста

032

39.604

 

 

 

 

 

З) Административни трошоци

033

19.072

 

Ѕ) Амортизација

034

4.875

 

И) Расходи за сомнителни и спорни побарувања

035

2.272

 

Ј) Трошоци за курсни разлики

036

125

 

К) Останати трошоци

037

6.692

 

Расходи од дејноста

038

33.036

 

 

 

 

 

Добивка/загуба пред оданочување
(АОП 024+027+032-038)

039

81.926

 

 

 

 

 

 

 

 

Л) Данок од добивка

040

9.389

 

 

 

 

 

 

 

 

Нето добивка/загуба за годината
(АОП 039-040)

041

72.537

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
во илјади
денари

П о з и ц и ј а

АОП

2007

2008

 

     

А) Готовински текови од деловни активности (АОП 043 до 052)

042

50.852  

Нето добивка/загуба после оданочување

043

72.537

 

Амортизација

044

4.875  

Зголемување/ намалување на пласмани на кредити на други банки

045

0

 

Зголемување/намалување на кредити и аванси на останати клиенти

046

-39.453

 

Зголемување/намалување на поб. за камата и останата актива

047

705

 

Зголемување/Намалување на имот наменет за продажба

048

0

 

Зголемување/намалување на депозити во банки и фин.институции

049

351

 

Зголемување /намалување на депозити на други клиенти

050

15.546

 

Зголемување/намалување на обврски по камати и останати обврски

051

-3.709

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Готовински текови од инвестициони активности(АОП 053 до 056)

052

-34.360

 

Зголемување/намалување на финансиски средства за тргување

053

0

 

Зголемување/намалување на вложување во хартии од вредност

054

0

 

Директни набавки на нематеријални и материјални средства

055

-34.360

 

Продажба и расход на нематеријални и материјални средства

056

0

 

 

 

 

 

 

 

 

В) Готовински текови од финансиски активности (АОП 072 до 076)

057

0

 

Зголемување на капиталот

058

0

 

Зголемување/намалување на обврски по кредити

059

0

 
Исплатени дивиденди 060 0  
       
Г) Ефекти од посебни резерви 063 -12.845  
Зголемување/намалување на пар. средства и пар. еквиваленти 064 3.647  
Парични средства и пар. еквиваленти на почетокот на годината 065 15.990  
       
Парични средства и пар. еквиваленти на крајот на годината 066 19.637  

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ

 

П о з и ц и ј а 31.12.2007
Зголе-
мување
Нама-
лување
31.12.2008

Запишан капитал

       

Премии на емитирани акции

       

Резерви

       

Акумулирана добивка/загуба

       

Дивиденди

       

Ревалоризациони резерви

       

Вкупно капитал и резерви (АОП 080 до 087)

       

 

 

Ревизорско мислење

 

 

17 јуни 2010