БИЛАНС НА СОСТОЈБА

во илјади
денари

П о з и ц и ј а

АОП

2006

2007

 

 

 

 

АКТИВА

 

 

 

А) Парични средства и парични еквиваленти

001

15.990

19.637

Б) Финансиски средства за тргување

002

0

0

В) Пласмани во и кредити на други банки

003

0

0

Г) Кредити и аванси дадени на останати клиенти

004

498.037

537.490

Д) Побарувања за камата и останата актива

005

6.409

5.704

Ѓ) Имот наменет за продажба

006

825

825

Е) Вложувања во хартии од вредност

007

351

0

Ж) Основни средства

008

81.058

110.542

 

 

 

 

ВКУПНА АКТИВА (АОП 001 до 008)

009

602.670

674.198

 

 

 

 

ОБВРСКИ И КАПИТАЛ

 

 

 

А) Депозити во банки
и други финансиски организации

010

0

0

Б) Депозити на други клиенти

011

178.211

193.757

В) Обвреки по кредити

012

0

0

Г) Обврски по камати и останати обврски

013

20.186

16.477

Д) Посебна резерва

014

55.185

42.340

Ѓ) Запишан капитал

015

290.432

326.034

Е) Резерви

016

16.771

22.139

Ж) Акумулирана добивка / загуба

017

41.885

73.451

 

 

 

 

ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ
(АОП 010 до 017)

018

602.670

674.198

 

 

 

 

Вонбилансни ставки

019

- Гаранции и акредитиви

020

497.978

536.536
- Останати вонбилансни ставки 021 35.692 33.097

 

 

БИЛАНС НА УСПЕХ

 

 

   

во илјади
денари

П о з и ц и ј а

АОП

2006

2007

А) Приходи од камати

022

89.331

88.296

Б) Расходи од камати

023

12.506

14.869

Нето приходи од камати

024

76.825

73.427

 

 

 

 

В) Приходи од провизии и надоместоци

025

639

2.513

Г) Расходи од провизии и надоместоци

026

491

582

Нето приходи од провизии и надоместоци

027

148

1.931

 

 

 

 

Д) Приходи од наплата на сомнителни
и спорни побарувања

028

3.270

7.325

Ѓ) Приходи по основ на курсни разлики

029

179

191

Е) Приходи од дивиденди

030

0

0

Ж) Останати приходи од дејноста

031

10.838

32.088

Приходи од дејноста

032

14.287

39.604

 

 

 

 

З) Административни трошоци

033

18.386

19.072

Ѕ) Амортизација

034

4.652

4.875

И) Расходи за сомнителни и спорни побарувања

035

14.182

2.272

Ј) Трошоци за курсни разлики

036

137

125

К) Останати трошоци

037

4.098

6.692

Расходи од дејноста

038

41.455

33.036

 

 

 

 

Добивка/загуба пред оданочување
(АОП 024+027+032-038)

039

49.805

81.926

 

 

 

 

 

 

 

 

Л) Данок од добивка

040

7.920

9.389

 

 

 

 

 

 

 

 

Нето добивка/загуба за годината
(АОП 039-040)

041

41.885

72.537

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
во илјади
денари

П о з и ц и ј а

АОП

2006

2007

 

     

А) Готовински текови од деловни активности (АОП 043 до 052)

042

-9.061

50.852

Нето добивка/загуба после оданочување

043

41.885

72.537

Амортизација

044

4.652

4.875

Зголемување/ намалување на пласмани на кредити на други банки

045

0

0

Зголемување/намалување на кредити и аванси на останати клиенти

046

-102.256

-39.453

Зголемување/намалување на поб. за камата и останата актива

047

-5.216

705

Зголемување/Намалување на имот наменет за продажба

048

0

0

Зголемување/намалување на депозити во банки и фин.институции

049

0

351

Зголемување /намалување на депозити на други клиенти

050

46.003

15.546

Зголемување/намалување на обврски по камати и останати обврски

051

5.871

-3.709

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Готовински текови од инвестициони активности(АОП 053 до 056)

052

-1.940

-34.360

Зголемување/намалување на финансиски средства за тргување

053

0

0

Зголемување/намалување на вложување во хартии од вредност

054

0

0

Директни набавки на нематеријални и материјални средства

055

-2.022

-34.360

Продажба и расход на нематеријални и материјални средства

056

82

0

 

 

 

 

 

 

 

 

В) Готовински текови од финансиски активности (АОП 072 до 076)

057

0

0

Зголемување на капиталот

058

0

0

Зголемување/намалување на обврски по кредити

059

0

0

Исплатени дивиденди 060 0 0
       
Г) Ефекти од посебни резерви 063 14.160 -12.845
Зголемување/намалување на пар. средства и пар. еквиваленти 064 3.159 3.647
Парични средства и пар. еквиваленти на почетокот на годината 065 12.831 15.990
       
Парични средства и пар. еквиваленти на крајот на годината 066 15.990

19.637

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ

 

П о з и ц и ј а 31.12.2006
Зголе-
мување
Нама-
лување
31.12.2007

Запишан капитал

290.432

35.602

0 326.034

Премии на емитирани акции

0

0

0

0

Резерви

15.857

6.282

0 22.139

Акумулирана добивка/загуба

41.885

73.451

-41.885

73.451

Дивиденди

0

0

0

0

Ревалоризациони резерви

914

0

-914

0

Вкупно капитал и резерви (АОП 080 до 087)

349.088

115.335

-42.799 421.624

 

 

Ревизорско мислење

 

 

15 април 2008

Објавено е независното ревизорско мислење за финансиските извештаи за 2007

 

14 април 2008