Кеш кредит

 

БЕЗ ЖИРАНТИ,

до 400.000,00 денари,

6,90% фиксна каматна стапка за 1 (првата) година

7 јули 2014

Орочен депозит со девизна клаузула и камата во денари на 1, 3, 6, 12 ,24,36 и 60 месеци со атрактивни каматни стапки.

10 декември 2012

Кредити на 100 рати и поволни услови

Ненаменски и наменски денарски кредити

10 декември 2012

Вашите денарски депозити имаат карактер на трајни и сигурни влогови со каматни стапки атрактивни за секој клиент.

Штедни влогови

 

10 декември 2012