Кеш кредит

КЕШ КРЕДИТ со фиксна каматна стапка за 1-та година
веќе од 5,40% и рок на отплата до 100 месеци.

15 ноември 2015


Орочен депозит со девизна клаузула и камата во денари на 1, 3, 6, 12 ,24,36 и 60 месеци со атрактивни каматни стапки.

1 ноември 2014

Кредити на 100 рати и поволни услови

Ненаменски и наменски денарски кредити

1 ноември 2014

Вашите денарски депозити имаат карактер на трајни и сигурни влогови со каматни стапки атрактивни за секој клиент.

Прочитај понатаму во оваа содржина»

1 ноември 2014

Кредитни поизводи со фиксни каматни стапки за првата година !!!

 

Прочитај понатаму во оваа содржина»

1 ноември 2014