БИЛАНС НА СОСТОЈБА

во илјади
денари

 

П о з и ц и ј а

АОП

2005

2006

 

 

 

 

АКТИВА

 

 

 

А) Парични средства и парични еквиваленти

001

12.831

15.990

Б) Финансиски средства за тргување

002

0

0

В) Пласмани во и кредити на други банки

003

0

0

Г) Кредити и аванси дадени на останати клиенти

004

395.781

498.037

Д) Побарувања за камата и останата актива

005

1.193

6.409

Ѓ) Имот наменет за продажба

006

825

825

Е) Вложувања во хартии од вредност

007

351

351

Ж) Основни средства

008

83.770

81.058

 

 

 

 

ВКУПНА АКТИВА (АОП 001 до 008)

009

494.751

602.670

 

 

 

 

ОБВРСКИ И КАПИТАЛ

 

 

 

А) Депозити во банки
и други финансиски организации

010

0

0

Б) Депозити на други клиенти

011

132.209

178.211

В) Обвреки по кредити

012

0

0

Г) Обврски по камати и останати обврски

013

14.315

20.186

Д) Посебна резерва

014

41.024

55.185

Ѓ) Запишан капитал

015

259.585

290.432

Е) Резерви

016

11.327

16.771

Ж) Акумулирана добивка / загуба

017

36.291

41.885

 

 

 

 

ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ
(АОП 010 до 017)

018

494.751

602.670

 

 

 

 

Вонбилансни ставки

019

0

0

- Гаранции и акредитиви

020

395.248

497.978

- Останати вонбилансни ставки

021

36.908

35.692

 

БИЛАНС НА УСПЕХ

 

 

 

во илјади
денари

П о з и ц и ј а

АОП

2005

2006

 

 

 

 

 

А) Приходи од камати

022

68.655

89.331

Б) Расходи од камати

023

8.483

12.506

Нето приходи од камати

024

60.172

76.825

 

 

 

 

В) Приходи од провизии и надоместоци

025

0

639

Г) Расходи од провизии и надоместоци

026

649

491

Нето приходи од провизии и надоместоци

027

-649

148

 

 

 

 

Д) Приходи од наплата на сомнителни
и спорни побарувања

028

2.718

3.270

Ѓ) Приходи по основ на курсни разлики

029

259

179

Е) Приходи од дивиденди

030

0

0

Ж) Останати приходи од дејноста

031

11.730

10.838

Приходи од дејноста

032

14.707

14.287

 

 

 

 

З) Административни трошоци

033

18.982

18.386

Ѕ) Амортизација

034

4.453

4.652

И) Расходи за сомнителни и спорни побарувања

035

4.903

14.182

Ј) Трошоци за курсни разлики

036

200

137

К) Останати трошоци

037

3.391

4.098

Расходи од дејноста

038

31.929

41.455

 

 

 

 

Добивка/загуба пред оданочување
(АОП 024+027+032-038)

039

42.301

49.805

 

 

 

 

Л) Данок од добивка

040

6.010

7.920

 

 

 

 

Нето добивка/загуба за годината
(АОП 039-040)

041

36.291

41.885

 

 

Ревизорско мислење

       

14 февруари 2008