БИЛАНС НА СОСТОЈБА

во илјади
денари

 

П о з и ц и ј а

АОП

2004

2005

 

 

 

 

АКТИВА

 

 

 

А) Парични средства и парични еквиваленти

001

3.707

12.831

Б) Финансиски средства за тргување

002

0

0

В) Пласмани во и кредити на други банки

003

0

0

Г) Кредити и аванси дадени на останати клиенти

004

314.239

395.781

Д) Побарувања за камата и останата актива

005

622

1.193

Ѓ) Имот наменет за продажба

006

0

825

Е) Вложувања во хартии од вредност

007

351

351

Ж) Основни средства

008

84.026

83.770

 

 

 

 

ВКУПНА АКТИВА (АОП 001 до 008)

009

402.975

494.751

 

 

 

 

ОБВРСКИ И КАПИТАЛ

 

 

 

А) Депозити во банки
и други финансиски организации

010

0

0

Б) Депозити на други клиенти

011

88.405

132.209

В) Обвреки по кредити

012

0

0

Г) Обврски по камати и останати обврски

013

11.073

14.315

Д) Посебна резерва

014

37.085

41.024

Ѓ) Запишан капитал

015

226.015

259.585

Е) Резерви

016

11.327

11.327

Ж) Акумулирана добивка / загуба

017

29.070

36.291

 

 

 

 

ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ
(АОП 010 до 017)

018

402.975

494.751

 

 

 

 

Вонбилансни ставки

019

0

0

- Гаранции и акредитиви

020

0

0

- Останати вонбилансни ставки

021

0

0

 

БИЛАНС НА УСПЕХ

 

 

 

во илјади
денари

П о з и ц и ј а

АОП

2004

2005

 

 

 

 

 

А) Приходи од камати

022

59.704

68.655

Б) Расходи од камати

023

6.656

8.483

Нето приходи од камати

024

53.048

60.172

 

 

 

 

В) Приходи од провизии и надоместоци

025

187

0

Г) Расходи од провизии и надоместоци

026

548

649

Нето приходи од провизии и надоместоци

027

-361

-649

 

 

 

 

Д) Приходи од наплата на сомнителни
и спорни побарувања

028

1.910

2.718

Ѓ) Приходи по основ на курсни разлики

029

104

259

Е) Приходи од дивиденди

030

0

0

Ж) Останати приходи од дејноста

031

11.732

11.730

Приходи од дејноста

032

13.746

14.707

 

 

 

 

З) Административни трошоци

033

15.049

18.982

Ѕ) Амортизација

034

3.323

4.453

И) Расходи за сомнителни и спорни побарувања

035

7.504

4.903

Ј) Трошоци за курсни разлики

036

64

200

К) Останати трошоци

037

1.890

3.391

Расходи од дејноста

038

27.830

31.929

 

 

 

 

Добивка/загуба пред оданочување
(АОП 024+027+032-038)

039

38.603

42.301

 

 

 

 

Л) Данок од добивка

040

4.403

6.010

 

 

 

 

Нето добивка/загуба за годината
(АОП 039-040)

041

34.200

36.291

 

 

Ревизорско мислење

   

23 март 2008