БИЛАНС НА СОСТОЈБА

во илјади
денари

 

П о з и ц и ј а

АОП

2003

2004

 

 

 

 

АКТИВА

 

 

 

А) Парични средства и парични еквиваленти

001

5.031

3.707

Б) Финансиски средства за тргување

002

0

0

В) Пласмани во и кредити на други банки

003

0

0

Г) Кредити и аванси дадени на останати клиенти

004

262.703

314.269

Д) Побарувања за камата и останата актива

005

15.990

622

Ѓ) Имот наменет за продажба

006

0

0

Е) Вложувања во хартии од вредност

007

351

351

Ж) Основни средства

008

75.065

84.026

 

 

 

 

ВКУПНА АКТИВА (АОП 001 до 008)

009

359.140

402.975

 

 

 

 

ОБВРСКИ И КАПИТАЛ

 

 

 

А) Депозити во банки
и други финансиски организации

010

0

0

Б) Депозити на други клиенти

011

79.788

88.405

В) Обвреки по кредити

012

0

0

Г) Обврски по камати и останати обврски

013

26.200

11.073

Д) Посебна резерва

014

33.852

37.085

Ѓ) Запишан капитал

015

189.399

226.015

Е) Резерви

016

5.285

11.327

Ж) Акумулирана добивка / загуба

017

24.616

29.070

 

 

 

 

ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ
(АОП 010 до 017)

018

359.140

402.975

 

 

 

 

Вонбилансни ставки

019

0

0

- Гаранции и акредитиви

020

0

0

- Останати вонбилансни ставки

021

0

0

 

БИЛАНС НА УСПЕХ

 

 

 

во илјади
денари

П о з и ц и ј а

АОП

2003

2004

 

 

 

 

 

А) Приходи од камати

022

56.205

59.704

Б) Расходи од камати

023

5.968

6.656

Нето приходи од камати

024

50.237

53.048

 

 

 

 

В) Приходи од провизии и надоместоци

025

0

187

Г) Расходи од провизии и надоместоци

026

287

548

Нето приходи од провизии и надоместоци

027

-287

-361

 

 

 

 

Д) Приходи од наплата на сомнителни
и спорни побарувања

028

953

1.910

Ѓ) Приходи по основ на курсни разлики

029

74

104

Е) Приходи од дивиденди

030

68

0

Ж) Останати приходи од дејноста

031

5.775

11.732

Приходи од дејноста

032

6.870

13.746

 

 

 

 

З) Административни трошоци

033

14.737

15.049

Ѕ) Амортизација

034

3.161

3.323

И) Расходи за сомнителни и спорни побарувања

035

9.464

7.504

Ј) Трошоци за курсни разлики

036

12

64

К) Останати трошоци

037

1.268

1.890

Расходи од дејноста

038

28.642

27.830

 

 

 

 

Добивка/загуба пред оданочување
(АОП 024+027+032-038)

039

28.178

38.603

 

 

 

 

Л) Данок од добивка

040

3.563

4.403

 

 

 

 

Нето добивка/загуба за годината
(АОП 039-040)

041

24.615

34.200

 

Ревизорско мислење

      

23 март 2008