БИЛАНС НА СОСТОЈБА

     

во илјади
денари

П о з и ц и ј а
АОП
2002
2003

 

 

 

 

 

АКТИВА

 

 

 

Недвижности постројки и опрема

 

72.756

74.802

Нематеријални средства

 

230

263

Акции и други хартии од вредност

 

282

351

Вкупно долгорочни средства

 

73.268

75.416

Пари и парични еквиваленти

 

2.759

3.061

Побарувања од коминтентите

 

190.138

262.703

Други побарувања

 

1.883

17.960

Вкупно тековни средства

 

194.780

283.724

ВКУПНО АКТИВА

 

268.048

359.140

 

 

 

 

 

ПАСИВА

 

 

 

Обврски према коминтентите

 

44.767

79.789

Обврски спрема добавувачите

 

2.121

2.531

Обврски за даноци, придонеси и други давачки

 

5

0

Останати краткорочни обврски

 

327

15.171

Обврсаки за плати, данок и придонеси

 

457

534

Вкупно тековни обврски

 

47.677

98.025

 

 

 

 

Одложени трошоци и приходи

 

3.803

7.964

Пасивни временски разграничувања

 

3.803

7.964

 

 

 

 

Останати резервирања

 

24.686

33.852

Резервирања

 

24.686

33.852

 

 

 

 

Запишан уплатен капитал

 

186.599

189.399

Резерви

 

5.283

5.285

Добивка за финансиската година – нераспоредена

 

 

24.615

Траен капитал и резерви

 

191.882

219.299

 

 

 

 

ВКУПНО ПАСИВА

 

268.048

359.140

 

БИЛАНС НА УСПЕХ


О П И С   2002 2003
       

Приходи од камата

 

49.202

56.205

Расходи за камати и провизии

 

4.160

5.968

Бруто профит

 

45.042

50.237

Приходи од дивиденди

 

-

68

Останати приходи

 

4.491

6.802

Вкупно други приходи

 

4.491

6.870

Трошоци за вработените и административни трошоци

 

7.507

7.604

Останати трошоци од работењето

 

14.586

21.038

Провизии

 

261

287

Останати трошоци на работењето

 

22.354

28.929

 

 

 

 

Добивка од редовното работење
пред оданочувањето

 

27.179

28.178

 

 

 

 

Даноци и придонеси од добивката
oд редовното работење

 

4.161

3.563

ДОБИВКА ОД РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ
ПО ОДАНОЧУВАЊЕТО

 

23.018

24.615

 

 

 

 

НЕТО ДОБИВКА ЗА
ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА

 

23.018

24.615

 

Ревизорско мислење

     

23 март 2008