БИЛАНС НА СОСТОЈБА

во илјади денари

П о з и ц и ј а

 

 

2001

 

2002

 

 

 

 

 

АКТИВА

 

 

 

Недвижности постројки и опрема

 

8479

72756

Нематеријални средства

 

313

230

Акции и други хартии од вредност

 

282

282

Вкупно долгорочни средства

 

9074

73268

 

 

 

 

Пари и парични еквиваленти

 

2532

2759

Побарувања од коминтентите

 

151066

190138

Други побарувања

 

1162

1883

Вкупно тековни средства

 

154760

194780

 

 

 

 

ВКУПНО АКТИВА

 

163834

268048

 

 

 

 

ПАСИВА

 

 

 

Обврски спрема коминтентите

 

34784

44767

Обврски спрема добавувачите

 

2152

2121

Обврски за даноци, придонеси и други давачки

 

546

5

Останати краткорочни обврски

 

279

327

Обврски за плати, данок и придонеси

 

401

457

Вкупно тековни обврски

 

38162

47677

 

 

 

 

Одложени трошоци и приходи

 

724

3803

Пасивни временски разграничувања

 

724

3803

 

 

 

 

Останати резервирања

 

21367

24686

Резервирања

 

21367

24686

 

 

 

 

Запишан уплатен капитал

 

101459

186599

Резерви

 

2122

5283

Траен капитал резерви

 

103581

191882

 

 

 

 

ВКУПНО ПАСИВА

 

163834

268048

БИЛАНС НА УСПЕХ
     
во илјади денари

П о з и ц и ј а

 

 

2001

 

2002

       

Приходи од камата

 

36540

49202

Расходи за камати и провизии

 

2799

4160

Бруто профит

 

33741

45042

 

 

 

 

Приходи од дивиденди

 

62

-

Останати приходи

 

3178

4491

Вкупно други приходи

 

3240

4491

 

 

 

 

Трошоци за вработените и административни трошоци

 

5750

7507

Останати трошоци од работењето

 

17635

14586

Провизии

 

75

261

Останати трошоци на работењето

 

23460

22354

 

 

 

 

Добивка од редовното работење пред оданочување

 

13521

27179

 

 

 

 

Даноци и придонеси од добивката
од редовното работење

 

2058

4161

 

 

 

 

ДОБИВКА ОД РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ
ПО ОДАНОЧУВАЊЕ

 

11463

23018

 

 

 

 

НЕТО ДОБИВКА ЗА
ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА

 

11463

23018

 

Ревизорско мислење

 

23 март 2008