Штедилница МАК БС ДОО Скопје ги известува своите депоненти дека правата кои произлегуваат од нивните штедни влогови во иднина ќе можат да ги регулираат во експозитурите на ТТК Банка АД Скопје со приложување на документ за лична идентификација и соодветна документација.

19 мај 2017

Штедилница МАК БС  ДОО Скопје согласно Одлуката за преобразба во Финансиско друштво од 29.12.2016 година нема повеќе да прибира штедни влогови.

9 февруари 2017

Штедилница МАК БС ДОО Скопје ги известува своите клиенти дека од ден 01.09.2016 година престанува со работа Филијалата во Битола.

 

За подетални информации обратете се во Централа Скопје на телефонските броеви

02/3166 466  и 02/3131 190.

31 август 2016

24.03.2016 год. – Намалување на пасивните каматни стапки

Прочитај понатаму во оваа содржина»

29 март 2016

Почнувајќи од 01.11.2014 година Штедилница МАК-БС ДОО Скопје изврши намалување на каматните стапки на новоодобрените кредити

Прочитај понатаму во оваа содржина»

1 ноември 2014


Почнувајќи од 10.04.2013 година Штедилница МАК-БС ДОО Скопје изврши намалување на каматните стапки на новоодобрените ненаменски потрошувачки кредити до 100 рати.

10 април 2013

Во согласност со законот ги објавуваме

финансиските извештаи за 2011,

показатели на нашето успешно работење

11 мај 2012

Почитувани клиенти,

 

Ве информираме дека согласно Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам и Одлуката за начинот и постапката на банката за спречување перење пари и финансирање на тероризмот, сите банки и штедилници имаат должност, при воспоставување на нов деловен однос и/или вршење трансакции со клиенти со кои претходно имаат склучено деловен однос, да вршат идентификација, потврдување и ажурирање на идентитетот на клиентите.

 

Идентификацијата и потврдувањето на идентитетот на клиентите се врши со приложување на валиден документ за идентификација ( пр. лична карта или пасош) за физички лица и извод за Тековна состојба од Централен регистар не постар од 6 (шест) месеци за правни лица.

 

Ажурирањето на податоците се спроведува преку потполнување на Апликација за регистрација на клиенти физички и/или правни лица.

 

Обврската за ажурирање на базата на податоци за своите клиенти, банките и штедилниците треба да ја исполнат најдоцна до 01.05.2012 година.

 

Согласно наведеното, Ги повикуваме сите клиенти на Штедилница МАК БС , да поднесат соодветен документ за идентификација во определениот рок, се со цел навремено ажурирање на податоците.

 

Однапред Ви благодариме на разбирањето.

 

29 февруари 2012

Од 20ти Февруари Штедилницата „МАК-БС“ ги намали каматните стапки на новоодобрените кредити. Посетете не и информирајте се!

29 февруари 2012