Штедилница МАК БС ДОО Скопје ги известува своите депоненти дека правата кои произлегуваат од нивните штедни влогови во иднина ќе можат да ги регулираат во експозитурите на ТТК Банка АД Скопје со приложување на документ за лична идентификација и соодветна документација.

19 мај 2017

Штедилница МАК БС  ДОО Скопје согласно Одлуката за преобразба во Финансиско друштво од 29.12.2016 година нема повеќе да прибира штедни влогови.

9 февруари 2017

Штедилница МАК БС  ДОО Скопје согласно Одлуката за преобразба во Финансиско друштво од 29.12.2016 година нема повеќе да прибира штедни влогови.

9 февруари 2017


24.07.2015 год. – Намалување на пасивните каматни стапки

 

Прочитај понатаму во оваа содржина»

24 јули 2015